Παρεχόμενες Υπηρεσίες εργαζομένων

1. Εξ αποστάσεως νομική πληροφόρηση μέσω αποστολής και ανάρτησης πληροφοριακών κειμένων

H πληροφόρηση των χρηστών των υπηρεσιών του έργου για θέματα γενικού ενδιαφέροντος στα πεδία των εργασιακών σχέσεων και της κοινωνικής ασφάλισης αφορά τη συγγραφή και στη συνέχεια τη διάχυση των πληροφοριακών κειμένων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μέσω της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του δικτύου. Η συγγραφή των κειμένων γίνεται με απλουστευμένη διατύπωση, ώστε το περιεχόμενό τους να είναι εύληπτο από τους χρήστες και να τους βοηθά να κατανοήσουν και να αξιοποιήσουν πρακτικά τις παρεχόμενες πληροφορίες.

Τα πληροφοριακά κείμενα καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα πληροφοριών γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος. Με την ανάγνωση των πληροφοριακών κειμένων από τους χρήστες-παραλήπτες, μπορεί να καλυφθούν ακόμη και εξειδικευμένες/εξατομικευμένες ανάγκες πληροφόρησης. Επιπλέον, τα εν λόγω πληροφοριακά κείμενα αποστέλλονται σε συλλογικούς φορείς και σωματεία, τα οποία με τη σειρά τους λειτουργούν πολλαπλασιαστικά, αναλαμβάνοντας να προωθήσουν τη γενική ή/και ειδική πληροφορία στα μέλη τους.

2. Εξ αποστάσεως επεξεργασία και απάντηση εξατομικευμένων ερωτημάτων των χρηστών

Λόγω των ραγδαίων εξελίξεων και των ριζικών αλλαγών στις διατάξεις που διέπουν το εργατικό και το κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο, εργαζόμενοι και άνεργοι βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με καταστάσεις που απαιτούν εξειδικευμένη διαχείριση κάθε περίπτωσης, ώστε να δοθούν ορθές και ασφαλείς πληροφορίες-κατευθύνσεις. Αυτό το σκοπό στοχεύει να εξυπηρετήσει το έργο με την επεξεργασία εξειδικευμένων/εξατομικευμένων ερωτήσεων που υποβάλλονται από εργαζομένους:

 • είτε μέσω των περιφερειακών δομών και σημείων στήριξης,
 • είτε απευθείας μέσω του προσωπικού τους ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: inediktio@inegsee.gr. Η επεξεργασία των ερωτημάτων πραγματοποιείται από την ομάδα νομικών του δικτύου με βάση τις εξειδικευμένες πληροφορίες που έχει συμπληρώσει ο χρήστης στη σχετική φόρμα υποβολής ερωτήματος.

 

3. Διά ζώσης ομαδική νομική πληροφόρηση μέσω της οργάνωσης και υλοποίησης των εργαστηρίων/εκδηλώσεων για θέματα κοινωνικής ασφάλισης και εργασιακών σχέσεων σε συνεργασία με τα περιφερειακά παραρτήματα του ΙΝΕ και τα τοπικά εργατικά κέντρα σε όλη την περιφέρεια. Οι αυξημένες ανάγκες προκύπτουν από τις συνεχείς τροποποιήσεις της κοινωνικοασφαλιστικής και της εργατικής νομοθεσίας σε συνδυασμό με την αυξημένη εκδήλωση ενδιαφέροντος από την περιφέρεια για ενημέρωση επί των θεμάτων αυτών.

4. Διά ζώσης εξατομικευμένη νομική πληροφόρηση μέσω της οργάνωσης δράσεων επιτόπιας υποδοχής και επεξεργασίας ερωτημάτων για θέματα κοινωνικής ασφάλισης και εργασιακών σχέσεων σε συνεργασία με τα περιφερειακά παραρτήματα του ΙΝΕ και τα τοπικά εργατικά κέντρα σε όλη την περιφέρεια.

5. Δράσεις/εκδηλώσεις διά ζώσης εξατομικευμένης νομικής πληροφόρησης και συμβουλευτικής για θέματα κοινωνικής ασφάλισης στα γραφεία των σωματείων των εργαζομένων (εντός των χώρων εργασίας) έπειτα από σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα αντίστοιχα σωματεία εργαζομένων (όπως τους επιτρέπεται από τον συνδικαλιστικό νόμο) και πρόταση των περιφερειακών δομών του ΙΝΕ ΓΣΕΕ.

Οι υπηρεσίες πληροφόρησης εργαζομένων έχουν στόχο την άμεση, ουσιαστική και έγκαιρη ενημέρωση των ατόμων, αξιοποιώντας ορθολογικά, στοχευμένα και ουσιαστικά τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την αγορά εργασίας και την απασχόληση και αναπτύσσοντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα πληροφόρησης, ανταποκρινόμενο στις πραγματικές ανάγκες τους.

Βασικά θέματα πληροφόρησης στο πεδίο της απασχόλησης σε εργαζομένους είναι τα ακόλουθα:

 • πολιτικές απασχόλησης
 • προγράμματα απασχόλησης, συμβουλευτικής, κατάρτισης και επιμόρφωσης
 • επαγγέλματα, επαγγελματικά δικαιώματα και επαγγελματικά περιγράμματα
 • ομάδες και η δυναμική τους στο χώρο εργασίας
 • επισφαλείς εργαζόμενοι
 • πιστοποίηση προσόντων
 • αγορά εργασίας
 • κοινωνική πολιτική (παροχές και επιδόματα)
 • συνδικαλιστικές ενώσεις και συνδικαλιστική έκφραση
 • υγιεινή και ασφάλεια.

Η επαγγελματική συμβουλευτική έχει στόχο την εξατομικευμένη ή/και την ομαδική υποστήριξη και ενδυνάμωση των ατόμων για την επαγγελματική ανάπτυξη, τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές, τη διατήρηση ή την ανάπτυξη θετικών εργασιακών καταστάσεων.

Βασικοί στόχοι των παρεμβάσεων συμβουλευτικής είναι οι παρακάτω:

 • η προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη
 • η ανάπτυξη δεξιοτήτων διά βίου διαχείρισης της σταδιοδρομίας
 • η εκπαίδευση στις τεχνικές πλοήγησης στην αγορά εργασίας
 • ο εκπαιδευτικός επαγγελματικός προσανατολισμός
 • η διαχείριση προβλημάτων που σχετίζονται με τη σταδιοδρομία.