Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού (ΠΕ Πληροφορικής) στο Επιγραφικό Μουσείο

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ema@culture.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Τοσίτσα 1, απευθύνοντάς την στο Επιγραφικό Μουσείο υπόψιν Τμήματος Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης (τηλ. επικοινωνίας: 2108232950).Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Τόπος εργασίας: Αθήνα

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ

Ειδικότητα: ΠΕ Πληροφορικής

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: έως την 23η /12/2022, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότ. Κεντρ. Τομ. Αθηνών: 2

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 22/09/2022 – 03/10/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το
Showing 1–0 of 0 jobs

Καθεστώς απασχόλησης