Πλήρωση μίας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη ειδικότητας ΠΕ Χημικού Μηχανικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έξι (6) μηνών, στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) -Ινστιτούτο Γεωενέργειας (ΙΓ)/Χανιά

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως 04/10/2022.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ipr@ipr.forth.gr με την αναφορά : Αίτηση ΕLD3604_ΤΜ7.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Φορέας απασχόλησης: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) / Ινστιτούτο Γεωενέργειας (ΙΓ)

Τόπος εργασίας:

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ

Ειδικότητα: Πτυχίο ΑΕΙ Χημικού Μηχανικού ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: Έξι (6) μήνες με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Χανίων: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 20/09/2022 – 04/10/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης