Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου κατηγορίας ΔΕ από το « Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Αγίας Βαρβάρας»

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση, με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε
ηλεκτρονικά (protocol@agiavarvara.gr), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή
τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα
γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Αριστομένους 8,
Τ.Κ.123 51 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού
και Μισθοδοσίας υπόψη κας Μαρίας Παπανικολάου και κας Καλλιόπης Μάκου (τηλ.
επικοινωνίας: 2132019352-353).Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Φορέας απασχόλησης: « ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ»

Τόπος εργασίας: Δήμος Αγίας Βαρβάρας

Κατηγορία προσωπικού: ΔΕ

Ειδικότητα: ΔΕ Οδηγών

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τη λήξη του υποέργου 30-09-2023 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχι

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότ. Δυτ. Τομ. Αθηνών: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 01/09/2023 – 20/09/2023

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης