Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν τρι’αντα δύο (132) ατόμων κατηγορίας ΤΕ & ΔΕ από το Μουσείο Ακρόπολης

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, μετά από τηλεφωνικό ραντεβού, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή (οι αιτήσεις κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Μουσείου κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 08:30 μέχρι τις 13:30), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Τ.Κ. 117 42 Αθήνα, υπ’ όψιν Γραμματείας Μουσείου Ακρόπολης (τηλ. επικοινωνίας: 210 9000900, εσωτ. 418 & 419).Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Φορέας απασχόλησης: Μουσείο Ακρόπολης

Τόπος εργασίας: ΑΘΗΝΑ

Κατηγορία προσωπικού: ΤΕ, ΔΕ

Ειδικότητα: ΤΕ Διοίκησης Τουρισμού – ΤΕ Λογιστικού – ΔΕ Φυλάκων

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 6 μήνες

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότ. Κεντρ. Τομ. Αθηνών: 132

Αριθμός θέσεων ΤΕ: 42

Αριθμός θέσεων ΔΕ: 90

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 13/09/2023 – 22/09/2023

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης