Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου κατηγορίας ΤΕ από τη Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως,
είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους
θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας
στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημητρίου-Καραολή και Καπετάν Χάψα, Τ.Κ. 57001, Θέρμη, απευθύνοντάς την
υπόψη του Γραφείου Προσωπικού (τηλ. επικοινωνίας: 2310-463423) .Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Φορέας απασχόλησης: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης

Τόπος εργασίας: Θέρμη

Κατηγορία προσωπικού: ΤΕ

Ειδικότητα: ΤΕ Καλλιτεχνικός Διευθυντής-Μουσικός

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 9 μηνες

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Θεσσαλονίκης: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 16/08/2022 – 29/08/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης