Πρόσκληση είκοσι τριών (23) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα απαιτούμενα ανά κλάδο/ ειδικότητα κύρια προσόντα, να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕ ΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Α.Ε. μαζί με βιογραφικό σημείωμα [συνιστάται στους υποψηφίους για τη διευκόλυνση του έργου της Επιτροπής Αξιολόγησης να χρησιμοποιούν ως πρότυπο το Ευρωπαϊκό βιογραφικό (Europass)] και να τα υποβάλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

  • Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε., Πανεπιστημίου 57 Τ.Κ. 10564 Αθήνα απευθύνοντάς την στη Γραμματεία από τις 10:00 π.μ. έως τις 16:00 μ.μ. (ως ημερομηνία κατάθεσης θεωρείται η ημερομηνία του αριθμού πρωτοκόλλου της Γραμματείας της Εταιρείας).Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Θέσεις για προσωπικό αορίστου χρόνου στο Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα

Φορέας απασχόλησης: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Α.Ε.

Τόπος εργασίας: Αθήνα, Θεσσαλονίκη

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ, ΔΕ

Ειδικότητα: Διάφορες Ειδικότητες [ΠΕ/ΔΕ Διοικητικού – Οικονομικού]

Καθεστώς απασχόλησης: Αορίστου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: Αορίστου Χρόνου

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότ. Κεντρ. Τομ. Αθηνών: 21

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Θεσσαλονίκης: 2

Αριθμός θέσεων ΠΕ: 22

Αριθμός θέσεων ΔΕ: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 14/11/2022 – 29/11/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης