Πρόσληψη πέντε (5) ατόμων στη Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 101 77 – ΑΘΗΝΑ, στη Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού/Τμήμα Προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, (τηλέφωνο επικοινωνίας: 213-1520298).Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Τόπος εργασίας: Αθήνα

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ

Ειδικότητα: ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 8 μήνες (με 8ωρη απασχόληση)

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότ. Κεντρ. Τομ. Αθηνών: 5

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 01/09/2023 – 20/09/2023

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το
Showing 1–0 of 0 jobs

Καθεστώς απασχόλησης