Υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Συμμετοχή κοινού για βιώσιμες δημόσιες συγκοινωνίες», για δύο (2) άτομα και για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/05/2023.

Έχει λήξει

More Information

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τα ενδιαφερόμενα άτομα θα γίνεται είτε ηλεκτρονικά
στη διεύθυνση naniopou@civil.auth.gr είτε με φυσική παρουσία είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: γραφείο
Δήμητρας Γατούλα, 1ος όροφος Κτιρίου Εδρών, Πολυτεχνική Σχολή, 54124 Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη
10.00-12.00, έως τις 28/01/2022 και ώρα 12:00, και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία
του Τομέα του Επιστημονικώς Υπευθύνου του έργου.

Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, τα ενδιαφερόμενα άτομα μπορούν να απευθύνονται
τηλεφωνικά στο 2310- 995811, ενώ για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής προτάσεων μπορούν
να απευθύνονται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ στα τηλέφωνα 2310- 994009, 994082, 994022.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου

Φορέας απασχόλησης: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ)

Τόπος εργασίας: ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ, ΤΕ

Ειδικότητα: Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Πτυχίο ΑΕΙ (ΠΕ-ΤΕ) στις γραφικές τέχνες ή/και στην επικοινωνία

Καθεστώς απασχόλησης: Μίσθωσης έργου

Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/05/2023

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Θεσσαλονίκης: 2

Αριθμός θέσεων ΠΕ: 2

Αριθμός θέσεων ΤΕ: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 14/01/2022 – 28/01/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το
Showing 1–0 of 0 jobs

Καθεστώς απασχόλησης