Θέσεις εργασίας στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα

Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

Δημόσιο: Όλες οι δημόσιες υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όπως δήμοι, περιφέρειες, δημόσιοι οργανισμοί και επιχειρήσεις.

Ευρύτερος δημόσιος τομέας: Περιλαμβάνει φορείς στην οργάνωση και δράση των οποίων ασκεί επιρροή το Δημόσιο, όπως τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος.

Προκήρυξη / Πρόσκληση θέσης εργασίας / Ανακοίνωση πρόσληψης: Aναγγελία με την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν μέρος σε κάποια διαγωνιστική διαδικασία πρόσληψης προσωπικού. Στην αναγγελία παρέχονται λεπτομερείς πληροφορίες για τα απαιτούμενα προσόντα, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τη διαδικασία επιλογής. Εκδίδεται ή εγκρίνεται από το ΑΣΕΠ και χαρακτηρίζεται ανάλογα με το τι αφορά (π.χ. με το γράμμα Κ, όταν αφορά την πλήρωση θέσεων με σειρά προτεραιότητας, 2Κ/2020).

ΑΣΕΠ (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού): Ανώτατη ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι αρμόδια για τον έλεγχο νομιμότητας των προσλήψεων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ιδρύθηκε με το Ν. 2190/1994, στη συνέχεια κατοχυρώθηκε και συνταγματικά (άρθρο 103 παρ. 7 Σ) και λειτουργεί ως ο θεσμικός εγγυητής της τήρησης των αρχών της διαφάνειας, της δημοσιότητας, της αντικειμενικότητας και της αξιοκρατίας.

Κατηγορίες προσωπικού:

 • ΠΕ: Απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
 • ΤΕ: Απόφοιτοι τεχνολογικής εκπαίδευσης
 • ΔΕ: Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • ΥΕ: Απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Βασικές πληροφορίες για τη συμμετοχή στις διαδικασίες

– Για κάθε προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ είναι απαραίτητη η δημιουργία ατομικού λογαριασμού κάθε υποψηφίου στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ, μέσω του οποίου υποβάλλονται οι αιτήσεις. Σε αυτόν θα πρέπει να καταχωριστούν τα βασικά στοιχεία από τα προσόντα των υποψηφίων.

– Αν η προκήρυξη αφορά ανέργους, πρέπει να υπάρχει ενεργή κάρτα ανεργίας, οπότε θα πρέπει οι ωφελούμενοι να γνωρίζουν να χειρίζονται και να ενημερώνουν τον προσωπικό τους λογαριασμό στον ΟΑΕΔ.

– Στα περισσότερα προγράμματα μοριοδοτείται ο χρόνος ανεργίας. Υπάρχουν και προγράμματα στα οποία μοριοδοτείται και η ανεργία του/της συζύγου, εφόσον συντρέχει.

– Επίσης, σε πολλές προκηρύξεις μοριοδοτείται η προϋπηρεσία. Μπορεί να απαιτείται είτε «’γενική προϋπηρεσία», δηλαδή σε οποιονδήποτε κλάδο, είτε «ειδική προϋπηρεσία» σε συγκεκριμένο αντικείμενο, ανάλογα με την προκήρυξη. Τα παραπάνω αποδεικνύονται με συγκεκριμένα έγγραφα που ορίζει το ΑΣΕΠ.

– Τέλος, γίνεται και μοριοδότηση κοινωνικών κριτηρίων, ανάλογα με την προκήρυξη και την κατηγορία προσωπικού. Αυτά μπορεί να αφορούν διάφορα κοινωνικά στοιχεία ή ιδιότητες του υποψηφίου, όπως αναπηρία, πολυτεκνία, μονογονεϊκή ιδιότητα, αριθμός τέκνων και άλλα, όπως ορίζει η εκάστοτε προκήρυξη.

– Η κατηγοριοποίηση που αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο είναι η ακόλουθη:

Α) απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ): απόφοιτοι γυμνασίου, καθώς και όσοι έχουν αποφοιτήσει από το δημοτικό έως το έτος 1980.

Β) απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ): απόφοιτοι λυκείου, κάθε είδους (γενικό, επαγγελματικό, τεχνικό κ.λπ.) και κάθε άλλης σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ισότιμης λυκείου, όπως αυτό ορίζεται από το ΑΣΕΠ.

Γ) απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) και τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ): απόφοιτοι κάθε σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αναγνωρισμένης από το Υπουργείο Παιδείας, πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης.

Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες, οι κάτοχοι τίτλων εξωτερικού πρέπει να έχουν αντίστοιχη βεβαίωση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης).

– Πρόσθετα προσόντα: Υπάρχουν προκηρυσσόμενες θέσεις για τις οποίες, πέρα από τα τυπικά προσόντα, απαιτούνται επιπρόσθετα συγκεκριμένα προσόντα, όπως η ύπαρξη μιας συγκεκριμένης επαγγελματικής άδειας, συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ειδικής προϋπηρεσίας ή επιπλέον εκπαιδευτικά ή ακαδημαϊκά προσόντα. Σε διοικητικές θέσεις γενικώς απαιτείται η ύπαρξη πιστοποιητικού γνώσης Η/Υ και η καλή γνώση αγγλικών.

 • Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι σε περιπτώσεις όπου απαιτείται η πιστοποίηση συγκεκριμένων κριτηρίων προς μοριοδότηση (π.χ. οικογενειακή κατάσταση) τα πιστοποιητικά πρέπει να είναι σχετικά πρόσφατα και όπως αυτά ορίζονται από το ΑΣΕΠ.
 • Κάθε προκήρυξη ορίζει και τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται η άμεση αποστολή δικαιολογητικών μαζί με την υποβολή της αίτησης, ενώ σε άλλες περιπτώσεις δηλώνονται τα προσόντα του υποψηφίου και η ύπαρξη όλων των απαιτούμενων κριτηρίων, και στη συνέχεια, κατόπιν πρόσκλησης του ΑΣΕΠ πριν από την έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων, γίνεται η αποστολή των εγγράφων που επικαλείται ο υποψήφιος.
 • Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείχνουν οι υποψήφιοι στην έγκυρη πιστοποίηση των δικαιολογητικών τους. Έτσι, πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες της προκήρυξης επακριβώς σε σχέση με τα επικυρωμένα αντίγραφα αλλά και το χρόνο ισχύος κάθε εγγράφου που προσκομίζουν.

Σύστημα προσλήψεων προσωπικού στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα

1. Πλήρωση θέσεων με γραπτό διαγωνισμό (Γ)

Με γραπτό διαγωνισμό πληρούνται οι θέσεις τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για τις οποίες ως τυπικό προσόν διορισμού απαιτείται κάποιος από τους περιοριστικά αναφερόμενους στο νόμο τίτλους σπουδών, ιδίως νομικών, πολιτικών, οικονομικών, διοικητικών επιστημών, οι θέσεις μεταφραστών, οι θέσεις προσωπικού ασφάλειας ζωής προσώπων. Οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τη βαθμολογία της καθορισμένης βάσης και άνω κατατάσσονται σε πίνακες επιτυχίας κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, αφού προσμετρηθούν και τα υπόλοιπα προσόντα τους (π.χ. διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος)

2. Πλήρωση θέσεων με σειρά προτεραιότητας (Κ)

Με σειρά προτεραιότητας καλύπτονται οι θέσεις τακτικού προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ και προσωπικού αντίστοιχων προσόντων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.Οι υποψήφιοι για διορισμό σε θέσεις για τις οποίες απαιτείται τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατατάσσονται σε πίνακες προτεραιότητας κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από τη βαθμολόγηση των ακόλουθων κριτηρίων:

 • Τίτλοι σπουδών
 • Μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι (μόνο για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ)
 • Εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης
 • Γνώση ξένης γλώσσας.

Για τις θέσεις για τις οποίες ως τυπικό προσόν διορισμού απαιτείται τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (κατηγορία ΥΕ), η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται κατά φθίνoυσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από τη βαθμολόγηση των ακόλουθων κριτηρίων:

 • Αριθμός τέκνων
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία με την έννοια της απασχόλησης ή την άσκηση επαγγέλματος σε οποιαδήποτε καθήκοντα
 • Ηλικία

Παράλληλα σε όλες τις κατηγορίες μπορεί να τεθούν και κριτήρια πρόταξης (π.χ. εντοπιότητα) ή συμπληρωματικές μέθοδοι αξιολόγησης (π.χ. προφορική συνέντευξη).

3. Πλήρωση θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού και υπαλλήλων επί θητεία (ΕΕΠ)

Η διαδικασία αυτή έχει ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τη διενέργεια συνεντεύξεων. Η επιλογή του ειδικού επιστημονικού προσωπικού γίνεται έπειτα από εκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων από τριμελή ή πενταμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται κάθε φορά με απόφαση του προέδρου του ΑΣΕΠ.

4. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου (ΣΜΕ)

Πρόκειται για την απασχόληση προσωπικού στον δημόσιο τομέα για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, το οποίο δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του οικείου φορέα και δεν μπορεί να εκτελεστεί από αυτούς. Η σύμβαση μίσθωσης έργου διαρκεί για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την παράδοση του έργου.

5. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ)

Αφορά την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση:

 • παροδικών αναγκών
 • αναγκών καθαριότητας, εστίασης, σίτισης και φύλαξης κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου των υπηρεσιών του ευρύτερου δημοσίου τομέα
 • αναγκών υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων της προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2014-2020 «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων»
 • κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών
 • απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών
 • αναγκών πρόσληψης εργατικού και τεχνικού προσωπικού στους δήμους, με βάση τα απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων και τα προβλεπόμενα μοριοδοτούμενα κριτήρια (π.χ. βαθμός τίτλου, εμπειρία, χρόνος ανεργίας).

6. Πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μελών ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και μελών ειδικού βοηθητικού προσωπικού με βάση πίνακες κατάταξης

Το ΑΣΕΠ προκηρύσσει και διενεργεί κάθε δύο (2) σχολικά έτη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, των υποψηφίων για την πλήρωση των κενών θέσεων, ύστερα από σχετικό αίτημα του Υπουργείου Παιδείας.

7. Πρόσληψη μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ (ΚΟΧ)

Πρόκειται για διαδικασία πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου σε θέσεις απασχόλησης σε δήμους, περιφέρειες και άλλους φορείς, μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, που στόχο έχουν την προώθηση της απασχόλησης. Στη διαδικασία αυτή έχουν δυνατότητα συμμετοχής οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ηλικίας 18 ετών και άνω. Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται με βάση κοινωνικά κριτήρια, όπως:

 • το χρονικό διάστημα της συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας, όπως αποτυπώνεται στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
 • ο αριθμός των ανήλικων τέκνων
 • η οικογενειακή κατάσταση
 • το οικογενειακό εισόδημα
 • η τυχόν ύπαρξη άλλων ανέργων στην ίδια οικογένεια
 • η ηλικιακή ομάδα
 • η εγγραφή στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ
 • η ιδιότητα δικαιούχου ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος

Τα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα μπορεί να περιλαμβάνουν και δράσεις ενεργοποίησης των ωφελουμένων, με στόχο τη διευκόλυνση επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

8. Λοιπό επικουρικό προσωπικό

Για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό των δημόσιων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας καταρτίζονται σε κάθε Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ) της χώρας ηλεκτρονικοί κατάλογοι λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, ανά κατηγορία και κλάδο, για όλους τους κλάδους προσωπικού, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων. Στους καταλόγους εγγράφονται κάθε έτος, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, όσοι κατέχουν αντίστοιχο τίτλο σπουδών και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, όπου απαιτείται. Οι κατάλογοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα της οικείας ΔΥΠΕ και παραμένουν σε αυτήν επικαιροποιούμενοι μέχρι την ανάρτηση των νέων ηλεκτρονικών καταλόγων του επόμενου έτους.

Το επικουρικό προσωπικό προσλαμβάνεται από τους φορείς με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Σχετική νομοθεσία

Ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί του συστήματος προσλήψεων στο Δημόσιο

Ν. 4589/2019 άρθρο 53 επ., περί του συστήματος διορισμού και προσλήψεων εκπαιδευτικών, μελών ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ν. 4512/2013 υποπαράγραφος ΙΔ1, περί απασχόλησης ανέργων

Ν. 3329/2005 άρθρο 10, περί επικουρικού προσωπικού του Υπουργείου Υγείας

Πηγές

ΑΣΕΠ (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) – Ανεξάρτητη Αρχή, https://www.asep.gr/

Τράπεζα νομικών πληροφοριών Νόμος της INTRASOFT INTERNATIONAL AE, https://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/nomos_frame.html