Παρεχόμενες Υπηρεσίες για ανέργους

Εξειδικευμένα κέντρα προώθησης στην απασχόληση (ΕΚΠΑ)

Το Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ –αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη αναγκαιότητα που εντεινόμενα δημιουργείται για ευρεία υποστήριξη των ανέργων– δημιούργησε, ανέπτυξε και λειτουργεί εξειδικευμένα κέντρα προώθησης στην απασχόληση ανέργων. Με τον τρόπο αυτό, στοχεύει να ανταποκριθεί στις πολυδιάστατες και δυναμικά διαμορφούμενες ανάγκες των ανέργων, οι οποίες έχουν αυξηθεί δραματικά στο πλαίσιο της οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας.

Στόχος των ΕΚΠΑ είναι η υποστήριξη και η ενδυνάμωση ανέργων (είτε είναι χαμηλών τυπικών προσόντων είτε υψηλών) για την επαγγελματική τους ανάπτυξη, τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές, καθώς και την προετοιμασία για την (επαν)ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Επιδίωξη της συμβουλευτικής διαδικασίας και της πληροφόρησης είναι η προσφορά υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.

Η συνεργασία με δημόσιους, περιφερειακούς, τοπικούς, εκπαιδευτικούς και εργοδοτικούς φορείς, με ΜΚΟ, με άτυπες ομάδες νέων, συλλόγους κ.ά. είναι αυτή που προσδίδει προστιθέμενη αξία στο πρόγραμμα, ενισχύοντας το κοινωνικό και συλλογικό προφίλ μας.

Υπηρεσίες πληροφόρησης

1. Εξατομικευμένη νομική πληροφόρηση, μέσω της επεξεργασίας υποβληθέντων ερωτημάτων στα πεδία της κοινωνικής ασφάλισης και των εργασιακών σχέσεων, με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του έργου.

Η εξατομικευμένη νομική πληροφόρηση παρέχεται στους ανέργους με την υποβολή ερωτήματος στο δίκτυο μέσω της χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του έργου. Νομικοί συνεργάτες επεξεργάζονται τα ερωτήματα των χρηστών, απαντούν σε αυτά και εν συνεχεία αποστέλλονται οι απαντήσεις στους ενδιαφερομένους.

2. Διά ζώσης και εξ αποστάσεως ατομική ή ομαδική πληροφόρηση στο πεδίο της απασχόλησης.

Οι υπηρεσίες πληροφόρησης έχουν στόχο την άμεση, ουσιαστική, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των ανέργων, αξιοποιώντας ορθολογικά, στοχευμένα και ουσιαστικά τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την αγορά εργασίας και την απασχόληση, αναπτύσσοντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα πληροφόρησης ανταποκρινόμενο στις πραγματικές ανάγκες τους.

Ένας άνεργος έχει τη δυνατότητα να ζητήσει πληροφορίες για:

 • Θέσεις εργασίας και προκηρύξεις θέσεων.
 • Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης/απασχόλησης.
 • Θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης/κατάρτισης.
 • Θέματα επαγγελματικής ανάπτυξης/σταδιοδρομίας.
 • Διαδικασίες, απαιτούμενα δικαιολογητικά, παροχές.
 • Αναγνώριση τίτλων σπουδών, πιστοποίηση γνώσεων, επαγγελματικά περιγράμματα.

3. Διά ζώσης ατομική ή ομαδική πληροφόρηση

Ο σύμβουλος –είτε κατά τη διάρκεια εξατομικευμένης συνεδρίας με τον συμβουλευόμενο είτε κατά τη διάρκεια υλοποίησης ομαδικού εργαστηρίου– παρέχει έγκυρη πληροφόρηση στους ενδιαφερομένους και πρόσφατη ενημέρωση σε θέματα που άπτονται του πεδίου της απασχόλησης. Η πληροφόρηση βασίζεται σε αντικειμενικές έντυπες ή ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης, οι οποίες και κοινοποιούνται στους χρήστες της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

4. Εξ αποστάσεως ατομική πληροφόρηση (μέσω email ή τηλεφώνου ή ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

Η εξ αποστάσεως πληροφόρηση με τον προαναφερόμενο τρόπο πραγματοποιείται είτε λόγω απόστασης (για παράδειγμα, όταν ο χρήστης δεν έχει εύκολη πρόσβαση στη διά ζώσης παρουσία στη δομή) είτε όταν έχει ζητηθεί από το χρήστη η αποστολή της απάντησης σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε αυτές τις περιπτώσεις πραγματοποιείται τηλεφωνική επικοινωνία, προκειμένου να λάβει πληροφόρηση ο χρήστης και περαιτέρω διευκρινίσεις για το θέμα που τον ενδιαφέρει.

5. Εξ αποστάσεως ομαδική πληροφόρηση

Η ομαδική εξ αποστάσεως πληροφόρηση αποσκοπεί στη διάθεση εξειδικευμένων κειμένων/οδηγών, στους οποίους αναλύονται θέματα σχετικά με το πεδίο απασχόλησης, το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας των ανέργων, καθώς και τη σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα, ο σκοπός της συγκεκριμένης υπηρεσίας συνίσταται στην ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση σε χρήσιμο πληροφοριακό υλικό, με σαφή προσανατολισμό στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας, ώστε να αξιοποιηθεί από τους ανέργους, ξεπερνώντας τους όποιους χωροχρονικούς περιορισμούς (οι άνεργοι, σε οποιονδήποτε γεωγραφικό τόπο, έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν με βάση τις ανάγκες τους το χρόνο που θα διαθέσουν στη μελέτη του πληροφοριακού υλικού που τους ενδιαφέρει).

Η πληροφόρηση από απόσταση βασίζεται στη χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και ειδικότερα του διαδικτύου. Ως εκ τούτου, όλοι έχουν πρόσβαση στο εξ αποστάσεως πληροφοριακό υλικό με πολλαπλούς τρόπους: α) μέσω της ιστοσελίδας του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, όπου τα πληροφοριακά κείμενα είναι στο σύνολό τους μονίμως αναρτημένα, β) μέσω της ηλεκτρονικής αποστολής των κειμένων στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των ανέργων χρηστών των υπηρεσιών του έργου οι οποίοι έχουν απευθυνθεί και έχουν εξυπηρετηθεί από τις αντίστοιχες δομές, γ) μέσω της ηλεκτρονικής αποστολής σε συνεργαζόμενους φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην υποστήριξη της συγκεκριμένης ομάδας-στόχου, με σκοπό την περαιτέρω διάχυση των κειμένων στους αποδέκτες των υπηρεσιών τους.

Υπηρεσίες συμβουλευτικής

Η συμβουλευτική παρέχεται, με δύο τρόπους: είτε μέσω ατομικών συνεδριών συμβουλευτικής (ενδιαφερόμενος – σύμβουλος) είτε μέσω της υλοποίησης ομαδικών εργαστηρίων πληροφόρησης/συμβουλευτικής.

Πρόκειται για μια παρέμβαση που στόχο έχει την ενίσχυση του ατόμου στα ποικίλα στάδια της επαγγελματικής του ανάπτυξης. Η συμβουλευτική παρέμβαση μπορεί να βοηθήσει το άτομο, έτσι ώστε να είναι αποτελεσματικό ως προς το σχεδιασμό αλλά και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την εργασία και τη μάθηση

Ατομική συμβουλευτική

Στόχοι της συμβουλευτικής παρέμβασης αποτελούν: η προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, η καλλιέργεια δεξιοτήτων διά βίου διαχείρισης της σταδιοδρομίας και η βελτίωση δεξιοτήτων επικοινωνίας, η κατανόηση των μεταβάσεων στην επαγγελματική πορεία, η εκπαίδευση στις τεχνικές πλοήγησης στην αγορά εργασίας, ο εκπαιδευτικός και επαγγελματικός (επανα)προσανατολισμός, η αναγνώριση και αντιμετώπιση προκαταλήψεων και στερεοτύπων στην αγορά εργασίας.

Η επαγγελματική συμβουλευτική οργανώνεται με τη μορφή ατομικών διά ζώσης συναντήσεων με τη χρήση εργαλείων και ερωτηματολογίων επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης. Ως προς τη χρήση των εργαλείων, αξιοποιείται ο Μεθοδολογικός Οδηγός της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής του ΙΝΕ ΓΣΕΕ.

Ομαδικά εργαστήρια πληροφόρησης/συμβουλευτικής

Μέσω των εργαστηρίων δίνεται η δυνατότητα στους ανέργους να πληροφορηθούν και να αναπτύξουν θέματα που σχετίζονται με την επαγγελματική ανάπτυξη και τη σταδιοδρομία τους. Επιπλέον, τα ομαδικά εργαστήρια συμβάλλουν στη συμβουλευτική υποστήριξη σε συνάρτηση με τη διερεύνηση και την καλλιέργεια δεξιοτήτων, ικανοτήτων και γνώσεων, με σκοπό την επίτευξη επαγγελματικών στόχων. Πρόκειται για μια δυναμική διαδικασία που προσφέρει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να γνωρίσουν άλλα άτομα με κοινούς προβληματισμούς και επιδιώξεις, να αναπτύξουν διαπροσωπικές σχέσεις και να αποκομίσουν νέες γνώσεις για ζητήματα που τους αφορούν.

Θεματικές ομαδικών εργαστηρίων που υλοποιούνται από τους συμβούλους απασχόλησης είναι:

 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης επαγγελματικής απόφασης
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων επαγγελματικής προσαρμοστικότητας
 • Ανάπτυξη ατομικού συστήματος σχεδιασμού σταδιοδρομίας/σταυροδρόμια καριέρας (μόνο για εργαζομένους)
 • Διαχείριση εργασιακού άγχους
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων συναισθηματικής νοημοσύνης
 • Τεχνικές πλοήγησης στην αγορά εργασίας:

α) Βιογραφικό σημείωμα-συνοδευτική επιστολή

β) Τεχνικές πλοήγησης στην αγορά εργασίας: Τρόποι αναζήτησης εργασίας

γ) Τεχνικές πλοήγησης στην αγορά εργασίας: Συνέντευξη επιλογής

 • Διαχείριση συγκρούσεων στο χώρο εργασίας (μόνο για εργαζομένους)
 • Διαμορφώνοντας ένα πλάνο αναζήτησης εργασίας
 • Προκλήσεις και μεταβάσεις στην αγορά εργασίας / Τάσεις και προοπτικές επαγγελμάτων και ειδικοτήτων
 • Εργασιακές σχέσεις και δικαιώματα
 • Επαγγελματικά περιγράμματα
 • Δικτύωση και δίκτυα σταδιοδρομίας κατά την αναζήτηση εργασίας
 • Νέες τεχνολογίες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά την αναζήτηση εργασίας
 • Προσωπική και κοινωνική ενδυνάμωση κατά την αναζήτηση εργασίας: Διαχείριση χρόνου/άγχους/μεταβάσεων
 • Κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα
 • Άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις:

α) Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και άτομα με αναπηρία

β) Εργασία και άτομα με αναπηρία/χρόνιες παθήσεις