Λίγα λόγια για εμάς

ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση – ΕΣΠΑ 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο, το ΙΝΕ ΓΣΕΕ έχει αναπτύξει εξειδικευμένο Δίκτυο Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής υποστήριξης εργαζομένων και ανέργων σε πανελλαδικό επίπεδο.

Το δίκτυο παρέχει δωρεάν υπηρεσίες πληροφόρησης συμβουλευτικής και e-συμβουλευτικής και απευθύνεται:

  • σε εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, στα πεδία των εργασιακών σχέσεων, της ασφαλιστικής νομοθεσίας και των πολιτικών απασχόλησης. Παρέχει ακόμη τις υπηρεσίες του για ζητήματα που ενδιαφέρουν τους απασχολουμένους σε επιχειρήσεις.
  • Σε ανέργους, στα πεδία της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και κατάρτισης, με σκοπό την ένταξη/επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Υπηρεσίες νομικής πληροφόρησης στα πεδία της κοινωνικής ασφάλισης, των εργασιακών σχέσεων και της απασχόλησης για εργαζομένους και ανέργους

Mέσω των υπηρεσιών νομικής πληροφόρησης παρέχεται έγκυρη πληροφόρηση για καίρια ζητήματα που άπτονται των θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης και των εργασιακών δικαιωμάτων. Η πληροφόρηση αποσκοπεί στην πλήρη ενημέρωση των εργαζομένων σχετικά με ζητήματα όπως το συνεχώς αναδιαμορφούμενο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και συνταξιοδότησης, αλλά και με θέματα που αποτελούν συχνά πεδίο αντιπαράθεσης εργοδοτών-εργαζομένων.

Σημαντικό είναι και το περιεχόμενο υπηρεσιών νομικής πληροφόρησης προς ανέργους για θέματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, το ασφαλιστικό τους καθεστώς, τις προϋποθέσεις επιδότησης ανεργίας, αλλά και το περιεχόμενο των συμβάσεων εργασίας που καλούνται να υπογράψουν.

Η πληροφόρηση παρέχεται σε πραγματικό χρόνο σε σχέση με τις συντελούμενες εξελίξεις και αλλαγές στο πεδίο της κοινωνικής ασφάλισης και των εργασιακών σχέσεων, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα αξιοποίησης των παρεχόμενων πληροφοριών από τους χρήστες.