Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.), προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση μίσθωσης έργου έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) που θα απασχοληθεί ερευνητικά για την επιστημονική υποστήριξη έργου που υλοποιεί το Ε.Λ.Κ.Ε. Δι.Πα.Ε.

Έχει λήξει

More Information

Θα αξιολογηθούν μόνο οι προτάσεις των ενδιαφερομένων που θα κατατεθούν, κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες (κατόπιν συνεννόησης με τη Γραμματεία τηλ.2310807515), ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή, η οποία θα παραληφθεί και θα πρωτοκολληθεί το αργότερο μέχρι την ημέρα
Παρασκευή 29-10-2021 και ώρα 13:30 στη διεύθυνση:
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Δι.Πα.Ε.
14οχλμ Θεσ/νίκης – Νέων Μουδανιών
57001, Θέρμη
Με την ένδειξη: Υποβολή Αίτησης Υποψηφιότητας για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 36268/15-10-2021 Πρόσκληση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Μαρία
Παπαγεωργίου (τηλ. 2310013775, email: mariapapage@ihu.gr).

 Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου

Φορέας απασχόλησης: Δι.Πα.Ε.

Τόπος εργασίας: ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ, ΤΕ

Ειδικότητα: Πτυχίο Ελληνικού ΑΕΙ (Πανεπιστημίου/ΤΕΙ) Τμήματος Γεωπονίας-Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων ή Τμήματος Χημείας, ή Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων.

Καθεστώς απασχόλησης: Μίσθωσης έργου

Διάρκεια απασχόλησης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι 28/2/2025 (με δυνατότητα ανανέωσής της μέχρι τη λήξη του έργου).

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Θεσσαλονίκης: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 15/10/2021 – 29/10/2021

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το
Showing 1–0 of 0 jobs

Καθεστώς απασχόλησης