Πρόσληψη τριών (3) ατόμων στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Μέριμνα» του Δήμου Κηφισιάς

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

  • Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ» ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, Διονύσου 73 & Γορτυνίας, Τ.Κ. 14563, Κηφισιά Ν. Αττικής, υπόψη κας Μήλη Παναγιώτας (τηλ. επικοινωνίας: 2108019633, 2106231638 & 2106233315).Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Μέριμνα» του Δήμου Κηφισιάς

Τόπος εργασίας: Δήμος Κηφισιάς

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ, ΔΕ, ΥΕ

Ειδικότητα: ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, ΔΕ Οδηγών [Γ΄ (C) κατηγορίας, ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 8 μήνες

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότ. Βόρ. Τομ. Αθηνών: 3

Αριθμός θέσεων ΠΕ: 1

Αριθμός θέσεων ΔΕ: 1

Αριθμός θέσεων ΥΕ: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 16/09/2022 – 26/09/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το
Showing 1–0 of 0 jobs

Καθεστώς απασχόλησης