Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΠΕ Νομικών με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την στελέχωση του Συμβουλευτικού Κέντρου Υποστήριξης Γυναικών-θυμάτων Βίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση κατά περίπτωση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ
ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα
Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη
διεύθυνση: Δήμος Αλεξανδρούπολης, Λ. Δημοκρατίας 306 Τ.Κ. 681 32 Αλεξανδρούπολη
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κ. Ειρήνης
Παπαδοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2551064219, 2551064161, 2551064162, 2551064163).Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Φορέας απασχόλησης: Δήμος Αλεξανδρούπολης

Τόπος εργασίας: Έβρος

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ

Ειδικότητα: Νομικών

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος

Αριθμός θέσεων Περιφερειακή Ενότητα Έβρου: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 28/06/2022 – 08/07/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης