Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο κατηγορίας ΠΕ , από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ)

More Information

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τα ενδιαφερόμενα άτομα θα γίνεται είτε ηλεκτρονικά
στη διεύθυνση trontsiu@auth.gr είτε με φυσική παρουσία είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Κτίριο Δ, Είσοδος 8, 3ος Όροφος, Πανεπιστημιούπολη Α.Π.Θ., 54124, Θεσσαλονίκη, ώρες 10.00 – 14.00
έως τις 25/09/2023 και ώρα 14.00, και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του οικείου
Τμήματος του Επιστημονικού Υπεύθυνου του έργου.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου

Φορέας απασχόλησης: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ)

Τόπος εργασίας: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ

Ειδικότητα: Πτυχίο ΑΕΙ (ΠΕ ή ΤΕ) συναφές με την Πληροφορική • Μεταπτυχιακό δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) με εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο • Ερευνητική*

Καθεστώς απασχόλησης: Μίσθωσης έργου

Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/12/2023 . Η σύμβαση δύναται να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του έργου, μέχρι τη νέα ημερομηνία λήξης του και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Θεσσαλονίκης: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 14/09/2023 – 25/09/2023

Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης