Ανακοίνωση πρόσληψης ΥΕ Εργάτη με σύμβασης εργασίας ιδιωτκού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του υποέργου «Οργάνωση και Προετοιμασία Επανέκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείου Κομοτηνής- Δημιουργία Περιοδικές Έκθεσης “Ρωμαϊκή Κομοτηνή”»

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα
δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη
διεύθυνσηefarod@culture.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αλ. Συμεωνίδη 4, 691 32
Κομοτηνή, απευθύνοντάς την στην ΕΦΑ ΡΟΔΟΠΗΣ υπόψη κας Τάνιας Αγγορούδη (τηλ. επικοινωνίας:
2531022411, 2531021517).Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Φορέας απασχόλησης: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ

Τόπος εργασίας: Κομοτηνή

Κατηγορία προσωπικού: ΥΕ

Ειδικότητα: Εργατών με εμπειρία σε αρχαιολογικές εργασίες

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: Για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Αριθμός θέσεων Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 24/06/2022 – 28/06/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης