ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Φλώρινας

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό ΣΟΧ1/2022 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη
διεύθυνση:employee@cityoflorina.gr. Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων,
των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας. Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην διαδικασία επιλογής.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, ήτοι από 26 Ιουλίου έως και 8 Αυγούστου. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι κατά το νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη) τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: Δήμος Φλώρινας

Τόπος εργασίας: ΦΛΩΡΙΝΑ

Κατηγορία προσωπικού: ΥΕ

Ειδικότητα: ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ/ΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Φλώρινας: 48

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 26/07/2022 – 08/08/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης