Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλιών Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστήμιου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.), προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση μίσθωσης έργου έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη (Αρχαιολόγο), μετά από διαδικασία συνέντευξης, που θα πληροί τα συγκεκριμένα προσόντα της σχετικής πρόσκλησης.

Έχει λήξει

More Information

Θα αξιολογηθούν μόνο οι προτάσεις των ενδιαφερομένων που θα κατατεθούν, κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, η οποία
θα παραληφθεί και θα πρωτοκολληθεί το αργότερο μέχρι την ημέρα Πέμπτη, 02/12/2021, και
ώρα 13:30 στη διεύθυνση:

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Δι.Πα.Ε .
Πανεπιστημιούπολη Σερρών
62124 Σέρρες
(Υποβολή Πρότασης για την υπ’ αριθμ. πρωτ. ……………./….-…..-2021 Πρόσκληση)
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί στον ιστοχώρο της διαύγειας
(https://diavgeia.gov.gr/), στον ιστοχώρο του ΔΙ.ΠΑ.Ε (https://www.ihu.gr/news/) και του Ειδικού
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Δι.Πα.Ε. (http://rc.ihu.edu.gr) και όπου αλλού απαιτείται και
θα παραμείνει αναρτημένη στις ανωτέρω ιστοσελίδες από 18/11/2021 έως 02/12/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Βουρουτζίδου
Ουρανία (τηλ. 23210-49239, email resc@teiser.gr ).Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου

Φορέας απασχόλησης: Ε.Λ.Κ.Ε. Δι.Πα.Ε.

Τόπος εργασίας: Το έργο μπορεί να εκτελείται στον επιθυμητό από τον «Ανάδοχο» τόπο.

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ

Ειδικότητα: Πτυχίο Τμήματος Ιστορίας‐ Αρχαιολογίας με κατεύθυνση Αρχαιολογίας / Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και τα εικονικά μουσεία.

Καθεστώς απασχόλησης: Μίσθωσης έργου

Διάρκεια απασχόλησης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι τις 14/12/2022, με δυνατότητα παράτασης έως και την λήξη του έργου.

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Θεσσαλονίκης: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 18/11/2021 – 02/12/2021

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το
Showing 1–0 of 0 jobs

Καθεστώς απασχόλησης