Η Επιτροπή́ Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού́ Λογαριασμού́ Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «ΔΔΠΜΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση μίσθωσης έργου ένα (1) εξωτερικό συνεργάτη (φυσικό́ πρόσωπο) που θα πληροί συγκεκριμένα προσόντα της σχετικής πρόσκλησης.

Έχει λήξει

More Information

Θα αξιολογηθούν μόνο οι προτάσεις των ενδιαφερομένων που θα κατατεθούν, κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες , ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, η οποία θα παραληφθεί και θα
πρωτοκολληθεί το αργότερο μέχρι την ημέρα Πέμπτη, 02/12/2021, και ώρα 13:30 στη διεύθυνση:

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Δι.Πα.Ε. – Πανεπιστημιούπολη Καβάλας
Αγ. Λουκάς,
Καβάλα, 65404
(Με την ένδειξη: Υποβολή Αίτησης Υποψηφιότητας για την υπ’ αριθμ. πρωτ. …./2021 Πρόσκληση)

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί στον ιστοχώρο της Διαύγειας
(https://diavgeia.gov.gr/),του Δι.Πα.Ε. (https://www.ihu.gr/news/) και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων
Έρευνας (http://rc.ihu.edu.gr) όπου θα παραμείνει αναρτημένη στις ανωτέρω ιστοσελίδες από
18/11/2021 έως 02/12/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στον κ. Βασίλειο Τσιάντο (τηλ. 2510 462 242, email: tsianto@physics.ihu.gr).Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου

Φορέας απασχόλησης: Ε.Λ.Κ.Ε. Δι.Πα.Ε.

Τόπος εργασίας: ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ, ΤΕ

Ειδικότητα: Πτυχίο Ελληνικού ΑΕΙ (Πανεπιστημίου/ΤΕΙ) κατεύθυνσης Οικονομικών ή Λογιστικής, ή συναφούς ειδικότητας.

Καθεστώς απασχόλησης: Μίσθωσης έργου

Διάρκεια απασχόλησης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 30/9/2022, με δυνατότητα ανανέωσης – παράτασης μέχρι την λήξη του έργου.

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Θεσσαλονίκης: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 18/11/2021 – 02/12/2021

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το
Showing 1–0 of 0 jobs

Καθεστώς απασχόλησης