Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανθεκτική γεωργία μέσω προσαρμόσιμης μικροκλιματικής διαχείρισης», προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημααπό την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/3/2022.

Έχει λήξει

More Information

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τα ενδιαφερόμενα άτομα θα γίνεται είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση thalex@agro.auth.gr, είτε με φυσική παρουσία είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Αγρόκτημα ΑΠΘ, Πέτρινα Κτίρια, Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης, Φασματοσκοπίας και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, 57001, Θέρμη Θεσ/νίκης, ώρες ώρες 09:00 – 14:00 έως τις30/07/2021και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του Τομέα Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής.Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, τα ενδιαφερόμενα άτομα μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310991778,ενώ για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής προτάσεων μπορούν να απευθύνονται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ στα τηλέφωνα 23109940822209Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου

Φορέας απασχόλησης: ΕΛΚΕ – ΑΠΘ

Τόπος εργασίας: Νομός Θεσσαλονίκης

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ

Ειδικότητα: Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην επιστήμη της Γεωπονίας / Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με ειδίκευση στην εδαφολογία.

Καθεστώς απασχόλησης: Σύμβαση ανάθεσης έργου

Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/3/2022

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Θεσσαλονίκης: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 21/07/2021 – 30/07/2021

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το
Showing 1–0 of 0 jobs

Καθεστώς απασχόλησης