Πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου με αρμοδιότητα σε νομικά θέματα στο Δήμο Νέας Σμύρνης

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο e-mail: dioik@nesmyrni.gr, απευθυνόμενοι στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψιν κας Σμυλιοτοπούλου Ιωάννας (τηλ. Επικοινωνίας: 2132025791), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Αίτηση
  • Βιογραφικό Σημείωμα
  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας
  • Όσα δικαιολογητικά αποδεικνύουν τα προαναφερόμενα προσόντα τους
  • Υπεύθυνη Δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: Δήμος Νέας Σμύρνης

Τόπος εργασίας: Δήμος Νέας Σμύρνης

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ

Ειδικότητα: Πτυχίο Νομικής ή ισότιμο πτυχίο της ημεδαπής ή αλλοδαπής με την προβλεπόμενη από το νόμο αναγνώριση, ισοτιμία, αντιστοιχία βαθμολογίας, επικύρωση και μετάφραση.

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: Μέχρι τη λήξη της θητείας του Δημάρχου

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότ. Νοτ. Τομ. Αθηνών: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 24/02/2021 – 05/03/2021

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης