Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων κατηγορίας ΔΕ από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ
και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση
φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αλεξανδρούπολης,
Λ. Δημοκρατίας 306, Τ.Κ. 68132 Αλεξανδρούπολη, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κ. Ειρήνης Παπαδοπούλου (τηλ. επικοινωνίας:
2551064161, 2551064163, 2551064162, 2551064219).Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Φορέας απασχόλησης: Δήμος Αλεξανδρούπολης

Τόπος εργασίας: (Κολυμβητήριο “Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης”)

Κατηγορία προσωπικού: ΔΕ

Ειδικότητα: ΔΕ Ναυαγοσωστών/ ΔΕ Ναυγαγοσωστών (πισίνας)

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 8 μήνες

Αριθμός θέσεων Περιφερειακή Ενότητα Έβρου: 3

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 06/09/2023 – 21/09/2023

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης