Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων κατηγορίας ΥΕ από τον Δήμο Κατερίνης

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ
και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση
φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κατερίνης, Πλατεία
Δημαρχείου 1, Τ.Κ. 60133, Κατερίνη, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Προγραμματισμού,
Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων-Τμήμα Διαχείρισης
Ανθρωπίνου Δυναμικού, υπόψη κ. Θωμά Γιαννώτα (τηλ. επικοινωνίας: 2351350412,
2351350411, 2351350430, 2351350406).Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Φορέας απασχόλησης: ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Τόπος εργασίας: ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Κατηγορία προσωπικού: ΥΕ

Ειδικότητα: ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ/ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΤΑΦΗΣ-ΕΚΤΑΦΗΣ

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 8 μήνες

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Πιερίας: 8

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 12/09/2023 – 22/09/2023

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης