Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου κατηγορίας ΔΕ από τον Δήμο Δοξάτου

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ
και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση
φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Δοξάτου, Κανάρη &
Νεροφράκτη γωνία, Τ.Κ. 66031, Καλαμπάκι, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Aνθρώπινου
Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, υπόψιν κ. Τρούτπεγλη Καλλιόπης (τηλ. επικοινωνίας:
25213 52405).Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Φορέας απασχόλησης: Δήμος Δοξάτου

Τόπος εργασίας: Καλαμπάκι Ν. Δράμας

Κατηγορία προσωπικού: ΔΕ

Ειδικότητα: ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (JCB)

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 8 μήνες

Αριθμός θέσεων Περιφερειακή Ενότητα Δράμας: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 15/09/2023 – 25/09/2023

Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης