Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ & ΔΕ από τον ΝΠΔΔ «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη Προσχολική Αγωγή Καβάλας»

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση
δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΒΑΛΑΣ, Κ. Τσολάκη & Σερδάρογλου, ΤΚ 65403,
ΚΑΒΑΛΑ, (τηλ. επικοινωνίας: 2510243764).Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Φορέας απασχόλησης: ΝΠΔΔ «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη Προσχολική Αγωγή Καβάλας»

Τόπος εργασίας: Καβάλα

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ

Ειδικότητα: ΠΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας/ ΠΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας – ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας/ ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας – ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων/ ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-8- 2024, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης

Αριθμός θέσεων Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας: 15

Αριθμός θέσεων ΠΕ: 2

Αριθμός θέσεων ΤΕ: 5

Αριθμός θέσεων ΔΕ: 8

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 17/09/2023 – 26/09/2023

Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης