Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων κατηγορίας ΠΕ & ΥΕ από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα
συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στη διεύθυνση: efahma@culture.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους
θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της
υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, Ρήγα Φεραίου 16-
18, 59132 Βέροια, απευθύνοντάς την υπόψιν κ. Βασιλικής Αποστολίδου (τηλ. επικοινωνίας:
2331029737 ή 2331022145), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει
από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής
ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ (http://www.culture.gr)και της ανάρτησης της
ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 15/9/2023 έως 24/9/2023).Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Φορέας απασχόλησης: Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας

Τόπος εργασίας: Βέροια

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ, ΥΕ

Ειδικότητα: ΠΕ Αρχαιολόγων – ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων – ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού – ΥΕ Εργατών

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 2 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Ημαθίας: 8

Αριθμός θέσεων ΠΕ: 3

Αριθμός θέσεων ΥΕ: 5

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 15/09/2023 – 24/09/2023

Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης