Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων κατηγορίας ΤΕ & ΔΕ από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα
δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση
efada.asep@culture.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή (κατά τις
εργάσιμες ημέρες από τις 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα
γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πανός 16, Τ.Κ. 105 55 (Πλάκα) Αθήνα,
απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, υπόψιν κ. Ελισάβετ Αλβανού ή
Χριστίνας Κούστα (τηλ. επικοινωνίας: 210 3213571), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών
ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της
εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης
της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από Παρασκευή 15-09-2023 έως και
Κυριακή 24-09-2023).Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Φορέας απασχόλησης: Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής

Τόπος εργασίας: ΑΘΗΝΑ

Κατηγορία προσωπικού: ΤΕ, ΔΕ

Ειδικότητα: ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού – ΔΕ Εργατοτεχνιτών

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 30-11- 2023, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότ. Δυτ. Τομ. Αθηνών: 2

Αριθμός θέσεων ΤΕ: 1

Αριθμός θέσεων ΔΕ: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 15/09/2023 – 24/09/2023

Κοινοποίησέ το
Showing 1–0 of 0 jobs

Καθεστώς απασχόλησης