Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων κατηγορίας ΠΕ & ΔΕ από τον Δήμο Νέας Προποντίδας

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ
ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα
Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Νέας Προποντίδας, Μεγ. Αλεξάνδρου 26, Τ.Κ.63200, Νέα Μουδανιά (Τμήμα
Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψιν κ. Δαλαμπίρα Κων/νου και κ. Ευθυμιάδου Άννας, τηλ.
Επικοινωνίας: 2373025887 και 2373025533)Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Φορέας απασχόλησης: Δήμος Νέας Προποντίδας

Τόπος εργασίας: Νέα Μουδανιά

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ, ΔΕ

Ειδικότητα: Διάφορες Ειδικότητες

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του σχολικού έτους, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Χαλκιδικής: 9

Αριθμός θέσεων ΠΕ: 6

Αριθμός θέσεων ΔΕ: 3

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 30/06/2022 – 11/07/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης