Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννενήντα οκτώ (98) ατόμων κατηγορίας ΥΕ από τον Δήμο Παύλου Μελά

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση με αριθμό ανακοίνωσης ΣΟΧ
2/2022 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Δήμου Παύλου Μελά:
eservices.pavlosmelas.gr. Στο εικονίδιο “Ηλεκτρονικές Αιτήσεις”, οι υποψήφιοι, αφού κάνουν σύνδεση με
τους κωδικούς taxisnet και εγγραφή, επιλέγουν την κατηγορία “Αιτήσεις” και “καταχώρηση νέας αίτησης” στην συνέχεια στην κατηγορία επαναεπιλέγουν “Αιτήσεις” και στην διαδικασία «Υποβολή αιτήσεων για την Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2022». Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά και τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της
εμπειρίας. Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον
δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων
συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Φορέας απασχόλησης: Δήμος Παύλου Μελά

Τόπος εργασίας: Σταυρούπολη

Κατηγορία προσωπικού: ΥΕ

Ειδικότητα: ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: Διδακτικό έτος 2022-2023

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Θεσσαλονίκης: 98

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 27/07/2022 – 09/08/2022

Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης