Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα οκτώ (18) ατόμων κατηγορίας ΥΕ από τον Δήμο Ραφήνας- Πικερμίου

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση της υπ’ αρ. πρωτ. 14208/26-7-
2022 ανακοίνωσης (Παράρτημα Ι) και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: protokolo@0164.syzefxis.gov.gr. Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται
υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων
και της εμπειρίας. Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση
επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων
συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.
Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται
υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Φορέας απασχόλησης: Δήμος Ραφήνας- Πικερμίου

Τόπος εργασίας: Δήμο Ραφήνας- Πικερμίου

Κατηγορία προσωπικού: ΥΕ

Ειδικότητα: ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ/ ΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: Διδακτικό έτος 2022-2023

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότ. Ανατολικής Αττικής: 18

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 27/07/2022 – 09/08/2022

Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης