Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων κατηγορίας ΠΕ & ΔΕ από τη Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης (Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.)

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε
αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση
φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής ∆ηµοτική
Επιχείρηση ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης (Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.), 28ης Οκτωβρίου 59, Αµπελόκηποι,
Τ.Κ. 56123, απευθύνοντας την στο ∆ιοικητικό Τµήµα, τηλ. επικοινωνίας: 2310727210. Σε
περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε
βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του
επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα
(10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας
δηµοσίευσης της παρούσας σε δύο τοπικές εφηµερίδες. Συγκεκριµένα, η προθεσµία υποβολής
αιτήσεων ορίζεται από 19/09/2022 έως 28/09/2022 τις εργάσιµες ηµέρες ∆ευτέρα-Παρασκευή
09.00 π.µ.- 13.00 µ.µ.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Φορέας απασχόλησης: Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης (Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.)

Τόπος εργασίας: Αμπελόκηποι

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ, ΔΕ

Ειδικότητα: ΠΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ- ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (ΖΩΓΡΑΦΩΝ) / ∆Ε ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ- ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΩΝ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ (ΜΠΑΛΕΤΟΥ)

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: Έως 8 ΜΗΝΕΣ

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Θεσσαλονίκης: 3

Αριθμός θέσεων ΠΕ: 2

Αριθμός θέσεων ΔΕ: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 19/09/2022 – 28/09/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης