Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ & ΔΕ από τον Δήμο Νέας Προποντίδας

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν στο γραφείο
διοικητικών υπηρεσιών κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες: Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 08:00
π.μ. Έως 13:00μ.μ., αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον
η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Οργανισμός
Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Νέας Προποντίδας, Γεωργίου Παπανδρέου 12, Ν. Μουδανιά Τ.Κ 63
200, Νομός Χαλκιδικής, απευθύνοντας την επιστολή στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών, (τηλ.
επικοινωνίας:23730-65686, 23733-50106). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς,
το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο
οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Φορέας απασχόλησης: Δήμος Νέας Προποντίδας

Τόπος εργασίας: Νέα Μουδανιά

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ

Ειδικότητα: Διάφορες Ειδικότητες

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: Έως 8 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Χαλκιδικής: 25

Αριθμός θέσεων ΠΕ: 3

Αριθμός θέσεων ΤΕ: 18

Αριθμός θέσεων ΔΕ: 4

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 15/09/2022 – 29/09/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης