ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ΄ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ “ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ”

More Information

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν: την αίτηση υποψηφιότητας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης σε μία ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στη έδρα του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης είτε α) αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο – εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε β) ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» , Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Θέση Κουρί, Τ.Κ. 50200 τηλ 2463351504 e-mail: prosopiko@mpodosakeio.gr κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 8:00 π.μ. έως 3:00 μ.μ.,)
Η αίτηση υποψηφιότητας (τυποποιημένο έντυπο δε διατίθεται από το Νοσοκομείο και η ορθή σύνταξη της αίτησης έγκειται αποκλειστικά στον υποψήφιο/α) θα συνοδεύεται από εσώκλειστο φάκελο, ο όποιος θα φέρει την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

Φορέας απασχόλησης: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ "ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ"

Τόπος εργασίας: ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ

Ειδικότητα: ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ' ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ

Καθεστώς απασχόλησης: ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

Διάρκεια απασχόλησης: ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Κοζάνης: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 13/09/2022 – 12/10/2022

Κοινοποίησέ το
Showing 1–0 of 0 jobs

Καθεστώς απασχόλησης