ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ’ ΕΦΕΤΑΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

More Information

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, δ/νση κατοικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mail) σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα του Δ.Σ. Καστοριάς.

Η αίτηση αποστέλλεται με κατάθεση κλειστού φακέλου με την ένδειξη «Πρόσληψη Δικηγόρου», απευθυνόμενη στην Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Καστοριάς είτε αυτοπροσώπως με κατάθεση στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Καστοριάς ,  είτε ταχυδρομικά στην δ/νση : Δημοτικό Σκαπέρδειο Μέγαρο ΤΚ 52100, είτε  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και σκαναρισμένα τα δικαιολογητικά στην ηλ. δ/νση της υπηρεσίας πρωτοκόλλου του Δήμου Καστοριάς: protokolo2@kastoria.gov.gr  (τηλ. επιβεβαίωσης της παραλαβής του ηλ. μηνύματος : 2467351186 και 2467351187)Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ

Φορέας απασχόλησης: ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Τόπος εργασίας: ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ

Ειδικότητα: ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ' ΕΦΕΤΑΙΣ

Καθεστώς απασχόλησης: ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ

Διάρκεια απασχόλησης: ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Καστοριάς: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 29/12/2022 – 29/01/2023

Κοινοποίησέ το
Showing 1–0 of 0 jobs

Καθεστώς απασχόλησης