ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΗΝΩΝ, ΜΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ/ΗΡΑΚΕΙΟ

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στη Μ.Ο.Δ.Υ. του ΕΛΚΕ ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση calls.elke@uoc.gr σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στην Πρόσκληση.

Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων λήγει την Πέμπτη 06/10/2022 και ώρα 23:59.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου

Φορέας απασχόλησης: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ)

Τόπος εργασίας:

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ

Ειδικότητα: Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα Πανεπιστημιακού Ιδρύματος

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 5 ΜΗΝΕΣ

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Ηρακλείου: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 22/09/2022 – 06/10/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το
Showing 1–0 of 0 jobs

Καθεστώς απασχόλησης