Πρόσκληση για ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ στο Δήμο Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη,

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: prosopiko_ekt@nikaia-rentis.gov.gr , είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Νίκαια, 3ος όροφος, Τμήμα ΙΔΑΧ και Έκτακτου Προσωπικού, υπ’ όψιν Πάντσου Αναστασίας τηλ. επικοινωνίας: 2132075226 – 304.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου

Φορέας απασχόλησης: Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη

Τόπος εργασίας: Νίκαια

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ

Ειδικότητα: ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ

Καθεστώς απασχόλησης: Μίσθωσης έργου

Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης και για δώδεκα (12) μήνες

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Πειραιώς: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 20/09/2022 – 30/09/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το
Showing 1–0 of 0 jobs

Καθεστώς απασχόλησης