Πρόσκληση για 27 άτομα στην Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα απαιτούμενα ανά ειδικότητα κύρια προσόντα , να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Α.Ε. και να την υποβάλουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

  • είτε αυτοπροσώπως,
  • είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,
  • είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
    • Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε. , οδός Πανεπιστημίου 57 Τ.Κ. 10564 Αθήνα απευθύνοντάς την στη Γραμματεία από τις 10:00 π.μ. έως τις 16:00 μ.μ. (ως ημερομηνία κατάθεσης θεωρείται η ημερομηνία του αριθμού πρωτοκόλλου της Γραμματείας της Εταιρείας).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει στις 07/09/2022 ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 30/09/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Θέσεις για προσωπικό αορίστου χρόνου στο Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα

Φορέας απασχόλησης: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Α.Ε

Τόπος εργασίας: Αθήνα

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ, ΔΕ

Ειδικότητα: Διάφορες Ειδικότητες

Καθεστώς απασχόλησης: Αορίστου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: Αορίστου

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότ. Κεντρ. Τομ. Αθηνών: 27

Αριθμός θέσεων ΠΕ: 22

Αριθμός θέσεων ΔΕ: 5

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 07/09/2022 – 30/09/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το
Showing 1–0 of 0 jobs

Καθεστώς απασχόλησης