Πρόσκληση είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών»

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία των διοικητικών υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ στην διεύθυνση: Αγ. Τριάδος 39, Αχαρναί, Τ.Κ. 13674, τηλ. επικοινωνίας 210-2406630, 210-2477900 και ώρες κατάθεσης δικαιολογητικών 09:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ, είτε ηλεκτρονικά (npdd.11@gmail.com).Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών» (Για την λειτουργία των δομών των βρεφονηπιακών σταθμών)

Τόπος εργασίας: Αχαρνές

Κατηγορία προσωπικού: ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ

Ειδικότητα: ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων/Παιδοκόμων, ΔΕ Μαγείρων, ΥΕ Καθαριότητας

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/08/2023, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότ. Ανατολικής Αττικής: 24

Αριθμός θέσεων ΤΕ: 7

Αριθμός θέσεων ΔΕ: 9

Αριθμός θέσεων ΥΕ: 8

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 24/11/2022 – 05/12/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης