Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πέντε (05) Εξωτερικούς Συνεργάτες στο Γραφείο Διασύνδεσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Έχει λήξει

More Information

Η υποβολή της πρότασης και των λοιπών δικαιολογητικών των υποψήφιων ενδιαφερομένων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, και συγκεκριμένα μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email protocol@elke.uoa.gr.

Ο/η κάθε υποψήφιος/α στο email δηλώνει ως θέμα: «Υποβολή πρότασης για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος» και στο σώμα του email αναγράφει το ακόλουθο μήνυμα:
Πρόταση του κου /κας ………………. στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 35905/2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο με Κ.Ε. 17528

Στο μήνυμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλονται ως συνημμένα τρία αρχεία σε μορφή (pdf):

  1.  η πρόταση που επισυνάπτεται στην παρούσα ως Παράρτημα Ι,
  2. υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
  3. ενιαίο αρχείο το οποίο περιλαμβάνει αναλυτικό βιογραφικό σημείωμαΚατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου

Φορέας απασχόλησης: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τόπος εργασίας: Σε χώρους του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου, Πανεπιστημιούπολη Ιλίσια και σε χώρους του Γραφείου Διασύνδεσης ΕΚΠΑ, Πανεπιστημίου 30, Αθήνα

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ

Ειδικότητα: ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού/ Σταδιοδρομίας, ΠΕ Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας, ΠΕ Γραφιστικής ή Τεχνολογίας Επικοινωνιών

Καθεστώς απασχόλησης: Μίσθωσης έργου

Διάρκεια απασχόλησης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως τις 30/9/2023, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης σύμφωνα με τους όρους της σελ. 2, της παρούσας πρόσκλησης.

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότ. Κεντρ. Τομ. Αθηνών: 5

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 15/10/2021 – 01/11/2021

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης