Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με κάτοχο Πτυχίου ή διπλώματος τμήματος ή σχολής Πληροφορικής, στο πλαίσιο υλοποίησης έργου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης/ Ηράκλειο

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι/ες (μόνο φυσικά πρόσωπα) καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στη Μ.Ο.Δ.Υ. του ΕΛΚΕ ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση calls.elke@uoc.gr.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1. Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν σε ψηφιοποιημένη μορφή (αρχεία pdf).
Τα δικαιολογητικά που ζητούνται (Παράρτημα 1, βιογραφικό σημείωμα και Παράρτημα 3) πρέπει να
φέρουν εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου.
2. Το μέγιστο μέγεθος του μηνύματος με τα συνημμένα να μην ξεπερνά το όριο των 10MB.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες  λήγει την 26η Νοεμβρίου 2023 και ώρα 23:59.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου

Φορέας απασχόλησης: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ)

Τόπος εργασίας:

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ

Ειδικότητα: Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος ή σχολής τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Πληροφορικής

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 7 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Ηρακλείου: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 17/11/2023 – 26/11/2023

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το
Showing 1–0 of 0 jobs

Καθεστώς απασχόλησης