Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ενός (1) ατόμου κατηγορίας ΠΕ από τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό Δήμητρα

Έχει λήξει

More Information

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους καλούνται να υποβάλουν εγγράφως πρόταση
για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, κατ’ άρθρο 681 ΑΚ, μέχρι και την 30.09.2022 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 14:30.Οι προτάσεις υποβάλλονται (α) είτε σε κλειστό φάκελο στα γραφεία του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών
Ερευνών, της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, οδός: Κτήμα Θέρμης, 57001 Θέρμη, με την ένδειξη «Για την αριθμ.
2115/49778/19.09.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ»,
Προτάσεις που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνουν
αποδεκτές.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου

Φορέας απασχόλησης: ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Τόπος εργασίας: Θερμη

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ

Ειδικότητα: Διδακτορικό δίπλωμα στις Γεωπονικές Επιστήμες – Ζωική Παραγωγή σε θέματα διαχείρισης εκτροφής προβάτων

Καθεστώς απασχόλησης: Μίσθωσης έργου

Διάρκεια απασχόλησης: εως 30.06.2023.

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Θεσσαλονίκης: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 19/09/2022 – 30/09/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης