Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σύμβαση ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ενός (1) ατόμου κατηγορίας ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Μηχανολόγος Μηχανικός ή Πληροφορική ή Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης από το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 05/10/2022 και ώρα 12:00 και να είναι
διαθέσιμοι για ενδεχόμενη ατομική συνέντευξη.
Οι αιτήσεις (υπογεγραμμένες) και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται
ηλεκτρονικά σε αρχείο “.zip“ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://jobs.certh.gr/. Σε
περίπτωση περισσοτέρων της μιας ηλεκτρονικής υποβολής από τον ίδιο υποψήφιο για την ίδια
Πρόσκληση λαμβάνεται υπόψη η τελευταία ηλεκτρονική υποβολή.
Θα ληφθούν υπόψη μόνο οι αιτήσεις που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, με ευθύνη του
υποψηφίου, το αργότερο μέχρι την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής
αιτήσεων.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν με την ένδειξη:
Αίτηση για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 31985/
19-09-2022
Για το έργο « Human-robot collaborative construction system for shotcrete
digitization and automation through advanced perception, cognition, mobility and
additive manufacturing skills» -«RobetArme»
Τα στοιχεία του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας).Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση ανάθεσης έργου

Φορέας απασχόλησης: Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

Τόπος εργασίας: 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Μηχανολόγος Μηχανικός ή Πληροφορική ή Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης ή συναφής ειδικότητα

Καθεστώς απασχόλησης: Σύμβαση ανάθεσης έργου

Διάρκεια απασχόλησης: Εξι (6) μήνες από την ημερομηνία έναρξης αυτής. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΕΤΑ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Θεσσαλονίκης: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 19/09/2022 – 05/10/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το
Showing 1–0 of 0 jobs

Καθεστώς απασχόλησης