Πρόσκληση ενενήντα πέντε (95) ατόμων (Προσωπικού Ασφαλείας) και σαράντα τεσσάρων (44) ατόμων (Ταμιών & Υπαλλήλων Έκδοσης Εισιτηρίων) στο Μουσείο Ακρόπολης

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, μετά από τηλεφωνικό ραντεβού, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή (οι αιτήσεις κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Μουσείου κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 08:30 μέχρι τις 13:30), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

  • Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Τ.Κ. 117 42 Αθήνα, υπ’ όψιν Γραμματείας Μουσείου Ακρόπολης (τηλ. επικοινωνίας: 210 9000 900, εσωτ. 418 & 419).

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: Μουσείο Ακρόπολης

Τόπος εργασίας: Αθήνα

Κατηγορία προσωπικού: ΤΕ, ΔΕ

Ειδικότητα: ΔΕ Προσωπικό Ασφαλείας, ΤΕ Ταμίες & Υπάλληλοι Έκδοσης Εισιτηρίων

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 8 μήνες

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότ. Κεντρ. Τομ. Αθηνών: 139

Αριθμός θέσεων ΤΕ: 44

Αριθμός θέσεων ΔΕ: 95

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 25/01/2023 – 03/02/2023

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το
Showing 1–0 of 0 jobs

Καθεστώς απασχόλησης