Πρόσληψη έντεκα (11) ατόµων στο ∆ήµο Κηφισιάς

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2∆Ε/ΥΕ και να την υποβάλουν µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

  • ∆ήµος Κηφισιάς, Εµµ. Μπενάκη 3, Τ.Κ. 14561, Κηφισιά Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού, υπόψη κας Καλογράνη Μενιδιάτη Μαρίας ή κας Γιαννακοπούλου Γεωργίας (τηλ. επικοινωνίας: 2132007286, 2132007189, 2132007186 και 2132007155).Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: ∆ήµος Κηφισιάς

Τόπος εργασίας: Κηφισιά

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ, ΔΕ, ΥΕ

Ειδικότητα: Διάφορες Ειδικότητες

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 8 µήνες

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότ. Βόρ. Τομ. Αθηνών: 11

Αριθμός θέσεων ΠΕ: 2

Αριθμός θέσεων ΔΕ: 7

Αριθμός θέσεων ΥΕ: 2

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 13/03/2023 – 23/03/2023

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης