Πρόσληψη δέκα πέντε (15) ατόμων στο Δήμο Πεντέλης

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, εντυπο ασεπ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Πεντέλης, Καλαμβόκη 2α, Τ.Κ. 15127, Μελίσσια, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Κυριακοπούλου Αγγελικής (τηλ. επικοινωνίας: 2132050092-78).

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: Δήμος Πεντέλης

Τόπος εργασίας: Μελίσσια

Κατηγορία προσωπικού: ΔΕ, ΥΕ

Ειδικότητα: ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 8 μήνες

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότ. Βόρ. Τομ. Αθηνών: 15

Αριθμός θέσεων ΔΕ: 2

Αριθμός θέσεων ΥΕ: 13

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 21/01/2023 – 30/01/2023

Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης