Πρόσληψη δεκαεπτά (17) ατόμων στο Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας (Ο.Π.Κ.Α.Π.) Αγίου Δημητρίου Αττικής.

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά (opkap@dad.gr), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

  • Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας Αγίου Δημητρίου Αττικής», Αγίου Δημητρίου 55, Τ.Κ. 17343, Άγιος Δημήτριος, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών, υπόψιν κας Δημολά Ελένης (τηλ. επικοινωνίας: 2132007713 – 2132007712).Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας (Ο.Π.Κ.Α.Π.) Αγίου Δημητρίου Αττικής» (Για τη στελέχωση των ενταγμένων στη δράση Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών)

Τόπος εργασίας: Δήμος Αγίου Δημητρίου

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ

Ειδικότητα: ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, ΔΕ Μαγείρων, ΠΕ Νηπιαγωγών, ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-8-2023, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότ. Νοτ. Τομ. Αθηνών: 17

Αριθμός θέσεων ΠΕ: 2

Αριθμός θέσεων ΤΕ: 8

Αριθμός θέσεων ΔΕ: 6

Αριθμός θέσεων ΥΕ: 1

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 10/11/2022 – 25/11/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης