Πρόσληψη δεκαοχτώ (18) ατόµων στο ∆ήµο Πειραιά

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2∆Ε/ΥΕ και να την υποβάλουν µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου (∆ηµαρχείο Πειραιά – ∆ραγάτση 12, 1ος όροφος, Γραφείο 8), είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:

  • ∆ήµος Πειραιά, ∆ραγάτση 12, Τ.Κ.18535, Πειραιάς, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, 6ος όροφος, Γραφείο 12, υπόψη κας Τρικάτσουλα Γεωργίας (213 2022566).

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: ∆ήµος Πειραιά (∆/νση Οδοποιίας Αποχέτευσης)

Τόπος εργασίας: Πειραιάς

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ

Ειδικότητα: ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ, ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΑ∆ΩΝ, ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ, ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ, ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΩΝ, ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ, ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ, ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 8 µήνες

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Πειραιώς: 18

Αριθμός θέσεων ΠΕ: 3

Αριθμός θέσεων ΤΕ: 1

Αριθμός θέσεων ΔΕ: 14

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 25/11/2022 – 05/12/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης