Πρόσληψη δεκατεσσάρων (14) ατόμων στο Δήμο Αθηναίων

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό Εντυπο Ασεπ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων, Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438, Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου 2ος όροφος.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ

Φορέας απασχόλησης: Δήμος Αθηναίων / Δ/νση Ηλεκτρολογικού

Τόπος εργασίας: Αθήνα

Κατηγορία προσωπικού: ΔΕ

Ειδικότητα: ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, ΔΕ Ηλεκτρολόγων

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 8 μήνες

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότ. Κεντρ. Τομ. Αθηνών: 14

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 16/11/2022 – 25/11/2022

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης