Πρόσληψη δυο (2) ατόμων ειδικότητας ΠΕ Αρχαιολόγων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έξι (6) μηνών από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου/Περιοχή Δήμου Αμαρίου

Έχει λήξει

More Information

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση efareth@culture.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύµνου – Αρκαδίου 214 -74 131 – Ρέθυµνο, απευθύνοντάς την υπόψιν κ. Γ. Αποστολάκη και κ. Δ. Γιαννακοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 28310 23653, 28310 29975Κατηγορία προκηρυσσόμενων θέσεων: Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Φορέας απασχόλησης: Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου

Τόπος εργασίας:

Κατηγορία προσωπικού: ΠΕ

Ειδικότητα: ΠΕ Αρχαιολόγων

Καθεστώς απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου

Διάρκεια απασχόλησης: 6 μήνες

Αριθμός θέσεων Περιφ. Ενότητα Ρεθύμνου: 2

URL πρόσκλησης: Διάβασε την προκήρυξη

Περίοδος υποβολής: 14/11/2023 – 23/11/2023

  • This job has expired!
Κοινοποίησέ το

Καθεστώς απασχόλησης